Obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení

  Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě a kamenných obchodech iLoveServis.cz. Internetový obchod provozuje: PTF financial s.r.o., Veverkova 1343/1, 500 02 Hradec Králové, IČO: 28806361, DIČ: CZ28806361. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího PTF financial s.r.o. a kupujícího (zákazník). Obchodní podmínky jsou platné pro všechny servisní a odběrná místa iLoveServis.cz i v případě, že jsou provozovány jinými s.r.o.

 2. Obecné servisní podmínky

  1. Prodávající poskytne kupujícímu servisní službu po předešlé dohodě. Obchodní podmínky a jejich plné znění jsou k nalezení na internetových stránkách prodávajícího www.iloveservis.cz. Rovněž jsou tyto podmínky k nahlédnutí na všech kamenných pobočkách a franšízách iLoveServis.
  2. Obchodní podmínky iLoveServis jsou nedílnou součástí Smlouvy o dílo (dále jen “Smlouvy”) mezi kupujícím a prodávajícím, uzavřenou ve smyslu Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
  3. Smlouva je uzavřena okamžikem fyzického přijetí zařízení prodávajícího k provedení servisního zásahu. Za předání zařízení třetí osobě k přepravě za účelem provedení servisního zásahu se rozumí zejména zaslání zařízení k opravě prostřednictvím přepravní služby PPL.
  4. V případě, že je zařízení předáno osobně k provedení servisního zásahu/opravě, platí, že zákazník plně a bez výhrad akceptuje tyto obchodní podmínky a je s nimi obeznámen.
  5. Servis neručí za data uložená v zákazníkově zařízení.
  6. Servis provede odstranění závady zařízení tak, jak byly zákazníkem závady udány do popisu. Případně bude servis zákazníka kontaktovat.
  7. Zákazník je povinen si zkontrolovat vnější stav přístroje po opravě při vyzvednutí.
  8. Servis neručí za jakékoliv problémy zaviněné neodbornou instalací nekompatibilních hardwarových komponentů či produktů, hardwarů či softwarů včetně operačních systémů provozovaných zákazníkem do zařízení či stroje předávaného k provedení servisní služby a není rovněž zodpovědný za jejich funkčnost.
  9. Servis neposkytuje výměny náhradních dílů poskytnuté zákazníkem.
  10. Nepodaří-li se servisu provést objednaný servisní zásah/opravu z důvodů technických či jiných důvodů, nebo odstoupí-li objednatel od smlouvy, bude zařízení uvedeno do původního stavu pouze v případě, je-li to technicky možné a zaplatí-li objednatel náklady na práci s tímto spojenou (tzn. diagnostiku) dle ceníku servisu.
  11. Diagnostika závady bude zákazníkovi účtována pouze v případě, že po přijetí přístroje do opravy zákazník žádá vrácení přístroje bez provedení servisního úkonu nebo je-li přístroj neopravitelný. Dále může být účtován zákazníkovi servisní poplatek 290 Kč za vrácení přístroje bez provedení opravy nebo je-li přístroj neopravitelný při využití služeb iLoveServis na odběrných místech společnosti. O diagnostiku mobilních telefonů zdarma se jedná pouze v případech, není-li hledání závady komplikované a časově náročné. Jedná-li se o diagnostiku po těžkém poškození přístroje s nejednoznačnou závadou, v tomto případě muže být zákazníkovi naúčtována cena 290 Kč s DPH. Stejně tak, jde-li o diagnostiku závady na zařízení, které je po kontaktu s kapalinou a diagnostika je kvůli oxidaci uvnitř mobilního telefonu složitá, muže být zákazníkovi naúčtována cena této diagnostiky 250 Kč s DPH. U diagnostiky přístrojů MacBook či jiných notebooků je účtován servisní poplatek 750 Kč s DPH.
  12. Na provedený servisní úkon poskytuje servis doživotní záruku od okamžiku převzetí zákazníkem ve smyslu §654 Občanského zákoníku. Na náhradní díly poskytuje záruku 24 měsíců od okamžiku převzetí zákazníkem ve smyslu §654 Občanského zákoníku. Projeví-li se během této doby na zákazníkově zařízení jiná závada, než jaká byla servisem odstraňována, servis nenese odpovědnost za její odstranění. Dále nebude uznána reklamace přístroje, který ponese znatelné známky po oxidaci kapalinou, či přístroj byl do opravy s touto diagnostikou přijat. Pokud reklamovaný přístroj ponese známky po zásahu jiného servisu, než servisu iLoveServis, zákazník s okamžitou platností ztrácí záruku na provedenou opravu či jiný servisní zásah a to v plném rozsahu. Záruka nezaniká v případě, že na přístroji byla provedena diagnostika autorizovaného servisního střediska.
  13. V případě, že při uplatnění záruky zákazníkem byla stejná závada zapříčiněna znečištěním vnitřních částí přístroje nebo mechanickým poškozením, záruka nebude v tomto případě uplatnitelná. Dále zákazník nese veškeré náklady na opravu. Servis má právo, dle 11. odstavce Obecných servisních podmínek, účtovat tento úkon jako diagnostiku závady.
  14. Záruční doba na baterie je 24 měsíců, jako na ostatní náhradní díly. Tato záruka se však nevztahuje na "živostnost" baterie, tudíž na pokles kapacity, která je způsobena běžným používáním. Záruka na živostnost baterie je 6 měsíců.
  15. Zákazník souhlasí, pro případy nedostatku náhradních dílů, s prodloužením předpokládaného termínu opravy na maximálně 30 dní.
  16. Zákazník byl obeznámen a bere na vědomí, že u některých druhů oprav či v případě objednání dražšího náhradního dílu, může servis požadovat složení zálohy. Záloha je vratná pouze v případě řádného stornování objednávky do 24 h od objednání a to telefonicky nebo e-mailem.
  17. Zákazník souhlasí s prodloužením doby opravy v případě složitějších zásahů do vnitřních částí přístroje jako jsou zásahy pájením základní desky, hardwarové výměny dílů a jiné komplikované druhy servisních zásahů.
  18. Zákazník bere na vědomí, že servis neodpovídá a neručí za jakékoli náklady, které vyvstanou v souvislosti s opravou zařízení, tj. například ušlý zisk, náklady na telefonní poplatky, internetové připojení, dopravné apod.
  19. Servis se v rámci opravy zařízení zavazuje ekologicky zlikvidovat vyměněné vadné díly (baterie a menší elektronické součástky) na vlastní náklady, nepožaduje-li zákazník vrácení vadných dílů po provedené opravě.
  20. Po dobu opravy může servis poskytnout zákazníkovi náhradní přístroj zdarma, včetně redukce na sim kartu. Zákazník bere na vědomí, že v případě zapůjčení telefonu APPLE, je služba zpoplatněna částkou 100,- Kč. Zákazník, kterému byl zapůjčen náhradní telefon po dobu opravy jeho přístroje, nesmí na zapůjčeném telefonu provádět jakékoli úpravy technické, softwarové či jiné. V případě ztráty, odcizení či poškození bude po zákazníkovi požadována náhrada za vzniklou škodu. V tomto případě má servis nárok na finanční náhradu ve výši plné pořizovací ceny daného modelu přístroje. V případě ztráty nebo poškození příslušenství k zapůjčenému telefonu je zákazník povinen zajistit jejich náhradu, pouze však originální příslušenství výrobce, případně uhradit vzniklou škodu servisu. Servis má právo odmítnout zájemce o zapůjčení náhradního telefonu dle vlastního uvážení. Změna podmínek vyhrazena.
  21. Po aplikaci voděodolnosti bude přístroj preventivně chráněn proti polití a prachu. Tato odolnost není trvalá a může se v důsledku běžného opotřebení postupem času snížit. Aplikace musí být pravidelně v intervalu šesti měsíců opakována, jinak ztrácí účinnost. Poškození přístroje tekutinou není kryté zárukou.
  22. Zákazník souhlasí s tím, že v případě opravy přístroje, který byl zasažen kapalinou, bude požadována záloha za servisní úkon v částce 590 Kč.
  23. Servis se zavazuje ekologicky zlikvidovat původní vadné díly ze servisní zakázky bez pozdější náhrady. Pokud je zákazník požaduje vrátit, servis mu je vydá při výdeji opravené zakázky. Při případném uvedení zakázky do původního stavu si servis vyhrazuje právo nahradit původní díl adekvátní náhradou, aby byl stav přístroje ve stavu, v jakém jej zákazník přinesl.
  24. Servis si vyhrazuje právo odmítnout opravu přístroje v případě, že nebude možné jej před/v průběhu či po opravě otestovat. Zákazník bere na vědomí, že pokud nepředá kód/gesto k otestování, nedeaktivuje ochranu nebo neuvede přístroj do továrního nastavení, nebude ze strany servisu oprava či výměna provedena a přístroj bude zákazníkovi vrácen bez opravy.
  25. Zákazník bere na vědomí, že při nákupu jakéhokoli druhu příslušenství v rámci kamenných poboček iLoveServis, nelze zpětně odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů bez udání důvodu a požadovat vrácení peněz, jelikož iLoveServis není internetovým prodejcem.
  26. Zákazník má možnost si na prodejně před zakoupením zboží zkontrolovat a vyzkoušet.
  27. V případě nespokojenosti bude zboží vyměněno za jiný kus ve stejné ceně nebo v ceně vyšší, kterou zákazník posléze doplatí. Nárok na vrácení peněz z prodeje vzniká automaticky při třetí uznané reklamaci.
  28. Objednatel bere na vědomí, že oprava poškozených zobrazovacích panelů/displejů, základních desek a komponent zařízení se závadou jednotlivých funkcí/funkčních celků je velmi technicky náročný a mnohdy nevratný proces a že oprava nemusí být úspěšně provedena a zařízení se může během realizace Smlouvy, servisního úkonu stát neopravitelné/znefunkčněné. Tudíž zhotovitel za takovéto poškození nemůže nést odpovědnost, jelikož k poškození zařízení došlo vlivem nepoužívání zařízení v souladu s návodem od výrobce, tedy vznikem závady ze strany zákazníka (případně skrytá výrobní vada v zařízení od výrobce).
  29. Objednatel bere na vědomí, že u oprav Wifi signálu může být základní deska poškozena natolik ( zkrat pod čipem zapříčinil přitavení čipu k základní desce ) , že oprava nemusí být úspěšně provedena. V takovém případě je možné, že nebude funkční „Bluetooth“, jelikož je součástí společného čipu. Tento defekt vznikl již při poškození Wifi, tudíž zhotovitel za takovéto poškození nemůže nést odpovědnost.
  30. Zhotovitel ručí za vyměněné díly a opravu na základní desce. Pokud se přístroj opraví po dohodě se zákazníkem, drží servis záruku na tuto provedenou práci 3 měsíce. Je však možné, že přístroj může mít i skryté vady, za které servis nebere odpovědnost a tudíž nevzniká nárok na případnou reklamaci možných skrytých vad. Servis při zásahu do obvodů základních desek nenese zodpovědnost za data uložené v přístroji.
  31. Klient bere na vědomí, že u oprav základních desek „na součástku“, které vyžadují zásah do originálních dílů nelze předem garantovat úspěšnost a přesný termín opravy.
  32. Objednatel bere na vědomí, že u některých druhů oprav zařízení dochází při demontáži, diagnostice nebo výměně vadných součástek k nevratnému mechanickému, tepelnému, elektrickému nebo chemickému poškození těchto součástek a v těchto případech není technicky možné uvést zařízení do stavu přesně odpovídajícího stavu před servisním zásahem, pakliže nedojde k úspěšnému dokončení opravy z technických, ekonomických nebo jiných objektivních nebo subjektivních důvodů.
  33. Při využití služby Svoz zakázek zdarma z celé ČR, servis neodpovídá za technický stav přístroje po dobu expedice kurýrní službou. Přístroje zákazníků jsou vždy otevírány a jejich stav posuzován při převzetí do servisu pod kamerovým záznamem. Servis nenese odpovědnost za jiné závady, než uvedené závady zákazníkem v objednávkovém formuláři na webu iLoveServis. Při zjištění jiné než uvedené závady a technického stavu přístroje servis neprodleně kontaktuje zákazníka.
 3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

  1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.iLoveServis.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace, a že s nimi souhlasí. Odeslaná objednávka také slouží k rezervaci náhradního dílu.
  2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy za zboží či smlouvy za provedený servisní úkon. Kupní smlouva i smlouva o provedení servisního úkonu vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
  3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
  4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři, případně osobní odběr v kamenných prodejnách nebo na odběrných místech iLoveSerivs.cz.
  5. Vlastnické právo ke zboží a provedeným servisním úkonům přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny či servisní ceny za provedenou opravu, jeho převzetím.
  6. Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu iLoveServis.cz dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech.
  7. Ceny příslušného zboží či ceny servisního úkonu si může zákazník ověřit u jednotlivých položek a také v košíku. Cena za případnou dopravu je uvedena při výběru příslušného způsobu převzetí zboží či provedení servisního úkonu před dokončením objednávky v košíku. Ceny u produktů jsou uvedeny včetně DPH a jsou konečné.
  8. Do servisu jsou přístroje přijímány bez sim karet a bez příslušenství, které nejsou předmětem opravy. U přístrojů Apple si je zákazník vědom toho, že v případě blokování Apple ID nebo pokud je aktivní služba FMI (tj. Find My iPhone), může se prodloužit doba opravy nebo nemusí být oprava provedena vůbec.
  9. Prodávající si vyhrazuje právo v průběhu opravy sjednanou cenu i vícekrát změnit, dojde-li v procesu diagnostiky nebo v průběhu opravy ke zjištění nových závad či jiných poškození, které mají vliv na celkovou cenu zakázky. V těchto případech si prodávající vždy vyžádá ústně nebo písemně souhlas se změnou ceny na straně zákazníka.
  10. Termín dokončení opravy je předběžný a je dohodnut před uzavřením smlouvy. V případě nemožnosti dokončit opravu v uvedeném termínu, je servis povinen o této změně informovat zákazníka. Po dokončení servisní služby je objednatel zpravidla informován prostřednictvím telefonu, SMS či e-mailem.
  11. Zákazník podpisem smlouvy souhlasí s tím, že servis neručí za případné skryté vady opravovaných telefonů (v jejichž důsledku může dojít k ,,zhroucení´´ přístroje), a dále neručí za případný vznik jiných, než zákazníkem uváděných závad. Jedná se převážně o tzv. SKRYTÉ VADY, které se mohou projevit ihned nebo po delším časovém odstupu. Jedná se hlavně o přístroje po pádu, nárazu, s hrubým mechanickým poškozením s nemožností otestování před přijetím do opravy nebo u přístroje po kontaktu s kapalinou, u kterých nelze zaručit dlouhodobý bezproblémový chod.
  12. Nepodaří-li se servisu provést objednaný servisní zásah/opravu z důvodů technických či jiných důvodů, nebo odstoupí-li objednatel od smlouvy, bude zařízení uvedeno do původního stavu pouze v případě, je-li to technicky možné a zaplatí-li objednatel náklady na práci s tímto spojenou (tzn. diagnostiku) dle ceníku servisu.
  13. Zákazník byl obeznámen a souhlasí s tím, že v případě servisního zásahu přístroj ztrácí záruku od výrobce. Rovněž souhlasí s tím, že jelikož je iLoveServis pozáručním servisem, není na přístroji možné dále udržet záruku voděodolnosti ani prachuvzdornosti (tj. Ingress Protection zkr. IP67, IP68, atd.)
  14. Odchylná ujednání ve smlouvě mají před zněním těchto servisních podmínek přednost.
  15. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží, či servisní úkon. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.
  16. Objednání zboží či servisního úkonu je možné těmito způsoby:
   1. využitím online formuláře na stránkách www.iloveservis.cz (sekce REZERVACE);
   2. osobním objednáním na kterékoli z našich poboček či odběrných míst nebo telefonicky. Naši pracovníci jsou vám k dispozici od pondělí do neděle na telefonním čísle 778 759 708 od 9.00 do 21.00 hod. Provozní doba ve státních svátcích se může lišit.
  17. V případě, že si zákazník nevyzvedne věc svěřenou servisnímu místu k opravě do 6 měsíců od dokončení opravy a kontaktování k jejímu vyzvednutí, provede servisní místo fyzickou likvidaci zařízení bez nároku zákazníka na náhradu škody. Zhotovitel si rovněž vyhrazuje právo takto nevyzvednutou věc prodat či jinak využít za účelem kompenzace zákazníkem neuhrazených nákladů vynaložených v souvislosti s opravou zařízení. Je-li zhotoviteli známa adresa objednatele a jde-li o věc větší hodnoty (podle nařízení vlády č. 258/1995 Sb. je věcí větší hodnoty věc přesahující hodnotu 3 000 Kč), je servisní místo povinno o zamýšleném prodeji nebo likvidaci věci objednatele předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu dva týdny k vyzvednutí věci. Podle § 656 občanského zákoníku je objednatel povinen vyzvednout si věc nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy oprava nebo úprava měla být provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od doručení vyrozumění o jejím provedení. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění, který činí 30,- Kč vč. DPH /den.
 4. Odstoupení od kupní smlouvy

  1. Odstavec platí při vrácení zboží, neplatí pro servisní úkony. Kupující má právo, dle odstavce III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy, podle novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem, a za podmínek, které si vzájemně sjednají. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit a zákazník bude dodavatelem kontaktován.
  2. V žádném případě nám neposílejte vrácené zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.
  3. V případě zasílání hotové zakázky službou PPL k vám slouží podepsání převzetí zásilky zároveň jako stvrzení, že byla zakázka dokončena. Od této chvíle vám také běží naše třicetidenní záruka.
 5. Průběh reklamace, práva a povinnosti prodávajícího (servis) a kupujícího (zákazník)

  1. Dle § 13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je prodávající povinen řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění („reklamace“), spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit. Při prodeji nebo poskytování služeb mimo ohlášenou provozovnu je prodávající povinen k těmto informacím písemnou formou poskytnout spotřebiteli zejména název nebo jméno a adresu prodávajícího, kde lze i po ukončení takového prodeje nebo poskytování služeb reklamaci uplatnit. Jednou z forem, jak tuto zákonnou informační povinnost prodávajícího naplnit mohou být i tzv. reklamační řády vyhlašované podnikatelem. Je však třeba upozornit, že tak jako se dle § 2168, resp. § 1814 písm. a) občanského zákoníku nemohou (pod sankcí neplatnosti) sjednané podmínky uplatňování odpovědnosti za vady odchýlit od zákona v neprospěch spotřebitele, tak i informace podané spotřebiteli ohledně jeho práv nesmí ani v reklamačních řádech zužovat okruh jeho zákonných práv a tak jej uvádět v omyl. Proto ani případný souhlas spotřebitele s těmito reklamačními řády nemá žádnou právní relevanci. Reklamační řády mohou sloužit spíše jako určitý kodex postupu prodávajícího při vyřizování reklamací, který podrobněji specifikuje nároky z odpovědnosti za vady a reklamační postupy spotřebitele vyplývající ze zákona.
  2. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoliv provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Výjimkou je pouze situace upravená § 2172 větě druhé občanského zákoníku, kdy prodávající v písemném potvrzení o svých povinnostech z vadného plnění (ať již z dobrovolné záruky za jakost, anebo ze zákonné odpovědnosti za jakost při převzetí), které vydal kupujícímu, určil k opravě jinou osobu (tzv. záruční servis), která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším. Pak uplatní kupující právo na opravu u této jiné osoby.
  3. Dle § 2172 věty třetí občanského zákoníku přitom platí, že osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci. Avšak je třeba upozornit, že v případech, kdy reklamaci vad uplatnil spotřebitel (ve smyslu definice uvedené v zákoně o ochraně spotřebitele, tj. fyzická osoba, jednající mimo rámec podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání), pak je třeba, aby oprava proběhla tak, aby byla dodržena lhůta pro vyřízení reklamace stanovená v § 19 odst. 3 tohoto zákona (viz dále).
  4. V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. O vyřízení reklamace je dle výkladu Ústavního soudu a Nejvyššího soudu povinen podnikatel spotřebitele vyrozumět. Podmínkou pro běh těchto lhůt však je, že spotřebitel k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamovaný výrobek.
  5. V případě, že zákazník odmítne předat reklamovaný výrobek k posouzení závady, servis není povinen zákazníkovi nahrazovat případnou vzniklou škodu jakýmkoli způsobem viz. bod 4.
  6. Zákazník bere na vědomí, že reklamováním přístroje nevzniká automaticky nárok na vrácení peněz. Tento nárok vzniká v případě 3 reklamací přístroje se stejnou závadou nebo v případě 4 reklamací se závadami odlišnými.
  7. Pokud spotřebitel není s vyřízením reklamace spokojen po obsahové stránce, tj. zejména se zamítnutím reklamace, popř. s nedostatečným uspokojením nároků z reklamace, která byla uznána, pak dochází k občanskoprávnímu sporu, který je možné řešit prostřednictvím ČOI, a to v rámci řízení o mimosoudním řešení sporů (ADR).
 6. Platební podmínky

  1. Platební podmínky zákazníka jsou následující:
   • dobírkou - při převzetí zásilky přepravní službou České pošty, PPL, případně pracovníkem iLoveServis.cz.
   • v hotovosti - při převzetí zásilky, či platby za servisní úkon v místě osobního odběru v kamenné pobočce iLoveServis:
    • iLoveServis, Galerie Nové Butovice, Radlická 117, Praha 5, 1580 00
    • iLoveServis, Atrium Flora, Vinohradská 151, Praha 3, 130 00
    • iLoveServis, OC Chodov, Roztylská 19, Praha 11 Chodov, 148 00
    • iLoveServis, Galerie Vaňkovka, Ve Vaňkovce 1, Brno, 602 00
    • iLoveServis, Avion Shopping Park, Rudná 114, Ostrava - Zábřeh, 700 30
    • iLoveServis, Olomouc City, Pražská 255/41 Olomouc, 77900
    • iLoveServis, OC Nisa, České mládeže 456, Liberec, 460 03
    • iLoveServis, Galerie Šantovka, Polská 1, 779 00 Olomouc
    • iLoveServis, Géčko České Budějovice, České Vrbné 2360, 370 11 České Budějovice

    či kterémkoli z odběrných míst iLoveServis.cz. V případě osobního odběru je možnost platit také platební kartou, platba na zabezpečené platební bráně PayU, po odeslání objednávky budete vyzváni k provedení platby bankovním převodem - na základě objednávky; v tomto případě při odeslání objednávky vyberte "Platba předem". Na Váš e-mail bude našim pracovníkem či automatickým systémem zaslán potvrzující email. Jakmile se platba připíše na našem účtu (předpoklad 1-2 pracovní dny, dle transakcí bankovní společnosti), bude Vám zasláno zboží včetně fakturového dokladu na Vámi uvedenou adresu pro zaslání zboží. V případě platby bankovním převodem za provedený servisní úkon bude bankovní transakce zúčtována až po převzetí zboží zákazníkem.

 7. Zvláštní podmínky o převzetí záruky za výrobce, prodejce u značek Apple

  1. Na zařízení značek Apple zakoupených od prodejce se sídlem na území České republiky se kromě ustanovení Obecných servisních podmínek vztahují i zvláštní ustanovení uvedená v této části Zvláštních podmínek, a to pouze za předpokladu:
   1. že zařízení byla zakoupena zákazníkem, který předložil při iLoveServisu původní záruční list či jiný dokumentu, ze kterého je zřejmé, od kterého dne a na jakou dobu se se záruka poskytovaná výrobcem či prodejcem na zařízení vztahuje; a
   2. dále za předpokladu, že na zařízení není porušena ochranná záruční pečeť nebo porušena značková plomba ve vnitřní části zařízení.
  2. U zařízení značky Apple, která jsou v době poskytování servisních služeb v záruce výrobce případně prodejce, a pro která ještě záruční doba neuplynula (tzn. v případě zákazníka spotřebitele jde o max. délku 12 měsíců a v případě zákazníka osoby podnikající jde o max. délku 12 měsíců), přebírá Servis v případě využití servisních služeb iLoveServisu a za podmínek dále uvedených, záruku ve smyslu ustanovení § 1919 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Převzetím záruky se iLoveServis zavazuje, že zařízení, které bylo v iLoveServisu servisováno, bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a vlastnostem zařízení.
  3. Je-li v případě zákazníka spotřebitele maximální délka záruční doby 24 měsíců a v případě zákazníka osoby podnikající jde o max. délku 12 měsíců přebírá iLoveServis tuto záruku podle Zvláštních podmínek po stejnou dobu jako by platila původní záruka výrobce či prodejce, tzn. délka původní záruční doby zařízení zůstane zachována, avšak záruku lze za podmínek zde uvedených a za podmínek Obecných servisních podmínek uplatnit přímo u iLoveServisu. Zákazník však bere na vědomí, že je-li původní záruční doba v případě zákazníka spotřebitele delší než 24 měsíců a v případě osoby podnikající delší než 12 měsíců, iLoveServis takovou záruku přebírá jen po dobu, po kterou by platila původní záruka, byla-li by v délce 24 měsíců v případě spotřebitele a v případě osoby podnikající delší než 12 měsíců. Jinými slovy: v případě, že je původní záruka v delší než 24 měsíců v případě spotřebitele a v případě osoby podnikající delší než 12 měsíců, iLoveServis takovou delší záruku (tzn. nad 24 měsíců či nad 12 měsíců) nepřebírá.
  4. Pro určení počátku záruční doby se aplikují zejm. ustanovení § 2115 občanského zákoníku.
  5. Záruku iLoveServis přebírá tak, že na základě předložených dokladů, zejm. původního záručního listu, vyhotoví nový záruční list, ve kterém uvede „Prohlášení o převzetí záruky“ a dále uvede v souladu s odst. 3 a 4 výše konkrétní dobu, na kterou záruku daného zařízení přebírá. Záruku iLoveServis přebírá pouze v případě, že zařízení určené k opravě nebo výměně má zachovaný původní výrobní štítek s čitelnými údaji a zákazník prokáže koupi zařízení u autorizovaného prodejce či jiného prodejce v České republice. Zákazník bere na vědomí, že pokud bude u zařízení aktivována služba „Find my iPhone“ nebo obdobná služba iLoveServis záruku nepřebírá.
  6. Po převzetí záruky iLoveServisem má zákazník právo požadovat odstranění vady zařízení jeho opravou nebo výměnou vadné části zařízení, a není-li takový postup možný, má právo požadovat výměnu celého zařízení za stejné nebo obdobné zařízení bez vad. Dojde-li k výměně celého zařízení či výměně součásti, nepočne od převzetí nového zařízení či zařízení s vyměněnou součástí běžet nová záruční doba a na takové zařízení se vztahuje záruka v délce zbývající doby trvání původní záruky.
  7. Bez ohledu na předchozí odstavec iLoveServis poskytne zákazníkovi záruku za provedené servisní úkony na zařízení v délce 12 měsíců a na výměnu náhradních dílů záruku v délce 12 měsíců. Záruční doba podle tohoto odstavce začne běžet okamžikem převzetí opraveného zařízení zákazníkem a je nezávislá na běhu záruční doby podle odst. 4. Projeví-li se na zařízení jiná závada než ta, která byla odstraňována iLoveServisem, zodpovídá iLoveServis za její odstranění, jestliže iLoveServis převzal záruku a jsou zároveň splněny podmínky uvedené v těchto Zvláštních podmínkách. Právo ze záruky podle odst. 4 a 5 však zákazníkovi nevzniká, jestliže vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na zákazníka způsobila vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu iLoveServis. Za vadu způsobenou vnější událostí podle první věty se považuje zejména:
   1. Mechanické, tepelné, elektrické nebo chemické poškození zařízení v důsledku jakékoliv příčiny, která nesouvisí s chybou materiály nebo výroby;
   2. Opotřebování zařízení nebo části zařízení způsobené obvyklým používáním zařízení nebo jeho části (např. vybité baterie, snížení kapacity akumulátorů), pokud nešlo o vadu, která byla předmětem opravy či výměny;
   3. Vady vzniklé nešetrným zacházením, např. zlomení plastových dílů, rozbití displeje, tlačítek apod.;
   4. Vady způsobené v důsledku poklesu okolní teploty pod hranici uváděnou výrobcem nebo vady způsobené vystavováním zařízení teplotám vyšším, než jsou maximální teploty uváděné výrobcem;
  8. Práva ze záruky lze uplatnit v záruční době uvedené v „Prohlášení o převzetí záruky“, a to zpravidla v provozovně iLoveServisu, kde byl servisní úkon proveden. Zákazník může práva ze záruky uplatnit v jiné provozovně iLoveServisu, jestliže se tato nachází v obvodu jeho bydliště.
 8. Zásady zpracování osobních údajů

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti PTF financial s.r.o., Veverkova 1343/1, 500 02 Hradec Králové, IČO: 28806361, DIČ: CZ28806361 a všechny servisní a odběrná místa iLoveServis.cz v případě, že jsou provozovány jinými s.r.o., (dále jen „Společnost“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala vaše osobní údaje a to konkrétně jméno, příjmení, bydliště, psč, e-mail a telefon (dále jen "Kontaktní údaje").
  2. Kontaktní údaje je možné zpracovat na základě vámi uděleného souhlasu. Společnost v souvislosti se vznikem smluvního vztahu, zpracovává a uchovává Kontaktní údaje za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení a bude zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení a zároveň čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje subjektu údajů k těmto účelům: realizace smluvního vztahu se subjektem údajů jako zákazníkem; vedení vnitřní evidence zákazníků a zaměstnanců.
  3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a také pro zpracování po dobu 5 let s možností automatického prodloužení o dalších 5 let pro marketingové účely Společnosti.
  4. Zpracování osobních údajů je prováděno společností PTF financial s.r.o., tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé nebo třetí strany:
   • Přepravní společnosti a dopravci
   • Poskytovatel a správce softwaru SmartEmailing;
   • Poskytovatel a správce softwaru Google Ads;
   • Poskytovatel a správce softwaru Seznam Sklik;
   • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
  5. Společnost informuje subjekt údajů o následujících kontaktních údajích pro umožnění kontaktu:
   • písemně na adrese sídla Společnosti výše uvedené
   • písemně prostřednictvím emailové adresy: zakaznik@iloveservis.cz
   • telefonicky na tel. č.: +420 775 400 753.

   Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu nebo emailu na kontaktní údaje společnosti, nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení.

  6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
   • vzít souhlas kdykoliv zpět,
   • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
   • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
   • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
   • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
   • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
   • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

 1. Zasláním objednávky či odesláním jakéhokoliv formuláře na webových stránkách www.iloveservis.cz dáváte souhlas k tomu, aby (až do odvolání Vašeho souhlasu) byly Vaše osobní údaje zpracovávány v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů pro účely obchodní činnosti společnosti PTF financial s.r.o. a třetích stran. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy). Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití.
 2. * Tyto obchodní a reklamační podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 4.7.2019 a platí na území ČR.
Opravujeme zařízení také těchto firem